Bloemlezing
Uit de collectie opnames van muziekwerken van Matty Niël

 
Niël's visie op muziek
De collectie van opnames van uit­voeringen van de muziek­werken van Matty Niël
Data en annotaties
Lijst van muziek­werken
zie ook hiernaast
0: Kwartet   1: Divertimento   2: Carnaval...   3: Four Songs   4: 9 Motto's...   5: Webern Varianten   6: 33 Variaties...  7: Trio...   8: Stufen   9: Kehraus   10: Variationen und Fugen   11a: Schauspiel   11b: Ihr und Ich   12: Variationen und Fugen (orgel)   13: 3 Variationen für Klavier   14. 6 Kleine Variationen   15: Wege - 5 intermezzi   16: Wir sind nur Mund   17: Sonate für Cello   18: Sonate für Violine   19: Rückblicke   20: Intrada   21: Metamorphosen und Kehraus

Niël's visie op muziek

Muziek was voor Niël iets dat buiten tijd en ruimte bestaat. Alleen dáár is muziek volmaakt en alleen maar muziek. Volmaaktheid is de vorm waarin alles waaruit muziek bestaat een eenheid vormt. Dit noemde hij de ‘oerbron’ van muziek. Voor mensen, ook voor hem, is deze ‘oerbron’ in zijn volmaaktheid niet te begrijpen. Mensen begrijpen alleen maar aspecten daarvan, dat verklaart volgens hem de oneindige veelheid aan stijlen en verschijningsvormen van muziek zoals die uit de geschiedenis van de muziek bekend zijn: in iedere tijd treden er aspecten van de volmaaktheid van muziek naar voren en andere niet (bijvoorbeeld in barokmuziek) en een andere tijd (bijvoorbeeld de twintigste eeuw) kan die verhouding tussen de aspecten geheel anders zijn.

Deze verschijningsvormen (stijlen) van muziek hebben alle gemeen dat zij uit dezelfde ‘oerbron’ voortkomen, met andere woorden: ondanks deze verschillende stijlen zijn altijd dezelfde betekenissen van muziek werkzaam.
Hij zei wel eens: “Wat als Beethoven in de twintigste eeuw was geboren? Componeren kan hij. Wat moet hij dan nog leren? Alleen maar stijl!”

Componeren brengt de volmaaktheid van de ‘oerbron’ terug tot een van de vele mogelijkheden, tot een van de vele vormen die muziek kan aannemen.
Deze vorm wordt mede door de onvolmaaktheid (eenzijdigheid) van de mens bepaald. Het is zaak aan deze onvolmaaktheid (eenzijdigheid) te ontkomen door voortdurend in tegenstellingen te denken. Wanneer het een mogelijk is moet ook het andere mogelijk zijn. Wanneer muziek mooi kan zijn moet zij ook lelijk kunnen zijn. Wanneer je aan de ‘buitenkant’ van muziek begint (met componeren) moet je aan de ‘binnenkant’ denken en andersom.

Het woord denken geeft trouwens een verkeerd beeld van wat hij bedoelde, hij had niet veel op met ‘denken’. Hem ging het veel meer om ervaren en een ervaring in muziek is niet (en zeker niet in taal) weer te geven. Wie contact heeft met wat muziek is, is deelgenoot van een geheim dat hij alleen kan delen met wie het geheim al kent. Anders gezegd: met wie al contact heeft met wat muziek is. Alleen dan achtte hij gesprekken over muziek wellicht mogelijk.

Iedere kunst heeft zijn ‘oerbron’ en in muziek de mogelijkheden daarvan te ontdekken (= componeren) betekent te ontdekken welke wetmatigheden in deze oerbron werkzaam zijn. In dit proces kan de mens zichzelf niet uitvlakken, wat betekent dat deze ontdekkingen door zijn persoonlijkheid wordt ‘gekleurd’. De ontdekking van de ene componerende mens zal daarmee anders ‘gekleurd’ zijn dan die van een andere componerende mens. Componeren betekent zo: het vinden van de natuurwetten die in een bijzondere vorm, de menselijke, werkzaam zijn.

Hieruit volgt ook dat wat in de kunst van belang is niet in de eerste plaats met schoonheid te doen heeft, maar dat het om wetmatigheden gaat en beschouwingen over muziek slechts in die zin betekenis hebben. Ook al zijn deze wetten waarschijnlijk niet alle te vinden en zeker niet alle al gevonden, ze zijn wel werkzaam in bestaande composities. Van daaruit zijn ze, meestal onvolledig en verminkt, ondergebracht in de leer van het muzikale handwerk.

Zo heeft ieder muziekstuk een uiterlijk en een innerlijk. Het uiterlijk wordt gevormd door het veranderlijke: de regels van het muzikale handwerk, de tijd waarin men leeft (de stijl waarin gecomponeerd wordt) en het persoonlijk handschrift van de componist. Het innerlijk wordt gevormd door het onveranderbare, de wetten. Uiterlijk en innerlijk zijn niet van elkaar te scheiden, sterker nog: zij hebben elkaar wederzijds nodig in de verschillende fasen van het scheppingsproces: idee-klank-notatie.

Een idee kan zich alleen maar door het uiterlijk manifesteren; het innerlijk is onbenoembaar maar in het uiterlijk werkzaam. Het idee onttrekt zich niet aan de menselijke waarneming, maar is daar niet van afhankelijk: ‘Denn wie jede Idee hat es eigentlich keinen Anfang, sondern ist, der Idee nach, immer schon da gewesen’ (Hesse, Glasperlenspiel) ( Want ieder idee, heeft eigenlijk geen begin, want heeft als idee altijd al bestaan).

Hoe kan een mens dit idee naderen? Hij kan dit doen, en dit is de enige manier, door een aspect van deze eenheid te beschouwen in het besef dat in de eenheid ook de tegenstelling van dit aspect is opgenomen. De keuze voor het een is noodzakelijkerwijs een keuze tegen het andere. Zich daarvan bewust zijn verhindert eenzijdig te worden; in feite is dit de reden waarom componisten altijd weer opnieuw werken blijven componeren. De volmaaktheid is onbereikbaar; iedere compositie is een van de mogelijkheden.

Deze opvatting van muziek is ook bij Webern te vinden, de componist bij wie Niël heeft gestudeerd.
Webern noemt de ‘oerbron’ eenvoudig: ‘natuur’. Zijn formulering van wat muziek in de kern is, luidt: ‘Musik ist die gesetzmässige Natur in Bezug auf den Sinn des Ohres’ (Muziek is de wetmatige natuur betrokken op het zintuig gehoor).

Het systematiseren van de wetmatigheden kan leiden tot een systeem (een zingevende samenhang in wetmatigheden). Niël echter is achterdochtig tegenover systemen. Evenals Webern achtte hij elk systeem zinloos als het alleen op zichzelf wordt betrokken: systematiek (theorie) moet haar uitgangspunt en werkzaamheid vinden in de compositie.
Heel algemeen gesteld is dit doel: het scheppen van een middel om de grootst mogelijke samenhang in muziek te verwerkelijken (= te proberen dichter bij de ‘oerbron’ te komen).
Samenhang houdt in: de betrekking tussen de verschillende delen van een geheel. Deze onderlinge betrekkingen moeten de betekenis van muziek verduidelijken: begrijpelijk maken.
Begrijpen is een treffend begrip. Het geeft aan dat we iets in zijn geheel kunnen vasthouden, van alle kanten kunnen ervaren, kunnen overzien.
Vanuit dit overzicht kunnen in het geheel onderdelen worden onderscheiden.
Deze onderdelen moeten zo zijn geordend dat zij helpen het geheel te bevatten. Wanneer onderdelen niet zijn geordend wordt het geheel slechts een opeenstapeling van delen. Het is duidelijk dat wanneer er samenhang is en er onderlinge betrekkingen zijn, dit geheel in begrijpbaarheid moet resulteren: orde schept samenhang, samenhang schept betekenis, schept een compositie.

John W. M. Slangen

Terug naar boven


De collectie van opnames van uitvoeringen van de muziekwerken van Matty Niël

De Stichting Matty Niël, rechtens eigenaar van de muzikale nalatenschap van de componist Matty Niël, geeft bij dezen eens te meer uitvoering aan haar (sub)doelstelling, namelijk: het verzamelen, bewaren en promoten van de muziek die door Matty Niel is gecomponeerd, en van de documentatie die daarbij hoort. In dat verband heeft ze het vrij omvangrijke project ter hand genomen om bestaande opnames van uitvoeringen van die muziek in goede kwaliteit te behouden en beschikbaar te maken. De collectie van deze opnames berustte bij Peter Soeters, die als uitvoerder en vertrouweling van Niël veel van diens muziekwerken zelf heeft uitgevoerd (al of niet met het daartoe opgerichte Matty Niël Consort) en voor het overige opnames van uitvoeringen door anderen, soms in kopie, heeft bijeengebracht. Daaronder bevonden zich in vijf DAT-cassettes ook overnames van de collectie opnames welke door de toenmalige Regionale Omroep Zuid van uitvoeringen zijn gemaakt. Bekend is echter dat na enige jaren bestanden op banden en cassettes in toenemende mate aan kwaliteit inboeten. Daarom was voor het behoud daarvan noodzakelijk de hele verzameling te digitaliseren. De weduwe Els Soeters stelde daartoe de collectie van wijlen Peter Soeters welwillend ter beschikking van de SMN. Vervolgens gaf de SMN aan bestuurslid André Stolwijk vooreerst de opdracht om de collectie van opnames te administreren in een Lijst van opnames van uitvoeringen van muziekwerken van Matty Niël.
Aan de hand van die lijst zijn de opnames (inclusief die op uitgebrachte CD's) door Jos Smeets gedigitaliseerd en in tweevoud op telkens 3 USB-sticks gezet. Vervolgens hebben John Slangen en André Stolwijk aan de hand van genoemde lijst een bloemlezing van 22 muziekwerken samengesteld. Criterium voor de keuze was het belang van de betreffende muziekwerken in het oeuvre van Niël (+ beschikbaarheid van een opname!), niet bijvoorbeeld de kwaliteit van de uitvoering of de staat waarin de opname verkeerde. In die bloemlezing is als volgorde de datum van de compositie aangehouden. Deze 22 opnames zijn door Jos Smeets ‘opgeschoond’, dat wil zeggen: voor zover mogelijk zijn ruis en bijgeluiden verwijderd en is de geluidskwaliteit geoptimaliseerd. Het resultaat is op een USB-stick gezet, in drie exemplaren. Deze bloemlezing van muziekwerken is nu via de internetsite van de Stichting Matty Niël voor geïnteresseerden beschikbaar.

André Stolwijk

Terug naar boven;


Data en annotaties

Deze bloemlezing uit de beschikbare opnames van muziekwerken van Matty Niël is geordend naar de datum van ontstaan van het muziekwerk. Met uitzondering van 0. Kwartet: van dat werk is geen componeerdatum bekend. Hieronder volgt bij elk werk een opsomming van de beschikbare data m.b.t. zowel het ontstaan alsook de uitvoering, met vermelding van verdere, nuttige gegevens. Bij enkele werken doe ik een poging middels luistertips de muziek van Niël voor de toehoorder toegankelijker te maken.

Voor de data is, naast de gegevens op de betreffende CD's en cassettes, veelvuldig gebruik gemaakt van: Peter Soeters, Matty Niël, een componistenleven, TIC Maastricht. Mijn oordeel over deze biografie is tweeërlei: de schrijver is een langjarig ooggetuige (observaties en gegevens dus dikwijls uit de eerste hand), tegelijk neemt hij als biograaf, maar tevens vertrouweling, nogal eens te weinig afstand in oordelen en beschrijvingen.

André Stolwijk

Terug naar boven


Lijst van muziekwerken

Toelichting

In het frame hieronder vindt u een van de muziek­werken; andere zijn te kiezen uit de lijst aan de rechter­kant naast deze tekst. LET OP: het frame heeft een eigen schuifbalk, dus als u niet alle tekst ziet moet u de (linker) schuifbalk van het frame gebruiken en niet die van het hele venster, rechts.
In het frame staan links de afzonder­lijke delen van het werk, en rechts toe­lichting en informatie. Een (deel van een) muziek­werk beluis­teren kan door klikken op de afbeelding Play boven de titel; hoe, en op welke manier dit beluis­teren gebeurt, hangt af van uw browser.
De teksten rechts in het frame zijn van de hand van André Stolwijk.
De werken zijn genummerd in chrono­logische volg­orde; alleen van het werk met nummer 0 is de ontstaans­datum niet bekend. U kunt direct naar een van de werken gaan door het bijbe­horende nummer in de lijst hier­naast aan te klikken.
Naar het frame
Terug naar boven

Terug naar bovenkant frame
Terug naar bovenkant pagina