Statuten

Heden, veertien juni negentienhonderdeenennegentig, verschenen voor mij, Mr Marcel Marie Leon Hubert Voncken, notaris ter standplaats Stein:
 1. de heer Peter Godfried Hans Meyer-Viol, manager, wonende te Lanaken (België), Waterstraat 47 (postcode 3260), geboren achtentwintig september negentienhonderdvierentwintig;
 2. de heer Alfred Gérard Francois Hubert van Leeuwen, Journalist, wonende te Maastricht, Brusselseweg 475 (postcode 6218 HW), geboren zestien augustus negentienhonderdvijfentwintig;
 3. de heer Nicolaas Wilhelmus Maria Haenen, muziekconsulent, wonende te Maastricht, Bellomontedomein 62c (postcode 6229 GM), geboren zestien september negentienhonderdzesenvijftig;
 4. de heer Hubert Henri Joseph Emmanuel Dohmen, journalist, wonende te Maastricht, Pergamijndonk 6 (postcode 6218 GV), geboren zesentwintig december negentienhonderdachtentwintig; en
 5. de heer Peter Hubertus Maria Soeters, musicus, wonende te Maastricht, Papenweg 23 (postcode 6212 CC), geboren zesentwintig juli negentienhonderdzevenenveertig.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten een stichting en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1.
 1. De stichting draagt de naam: "STICHTING MATTY NIËL".
 2. De stichting is gevestigd te MAASTRICHT.
 3. de stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
 1. het beheren van de compositorische nalatenschap van de componist Matty Niël;
 2. het inventariseren en catalogiseren van het oeuvre van betreffende componist;
 3. het doen uitgeven van het oeuvre van de betreffende componist.
2. De stichting kan tevens ten doel hebben het beheren van andere compositorische werken en nalatenschappen.

MIDDELEN.

Artikel 3.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 1. het verwerven van de eigendomsrechten, de BUMA- en STEMRA rechten, alsmede de auteursrechten van de manuscripten en van andere relevante documenten van de betreffende componisten;
 2. het zoeken van samenwerking met het stadsarchief te Maastricht, alwaar de collectie Matty Niël vooralsnog bewaard dient te worden;
 3. de mogelijkheid te onderzoeken of uiteindelijk manuscripten in Wenen "al dan niet permanent" kunnen worden ondergebracht;
 4. het bevorderen van studie en onderzoek van het materiaal;
 5. alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen bevorderen.

BESTUUR.

Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van tenminste 5 personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte genoemd.
 2. Ingeval van vakatures in het bestuur wordt hierin voorzien door het bestuur bij wijze van coöptatie.
 3. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van twee jaren. Telkenjare treedt minimaal de helft van de bestuursleden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen met een ander bestuurslid het Dagelijks Bestuur vormen.
 5. Het aantal bestuursleden wordt -met inachtneming van het onder artikel 4 lid l bepaalde -door het zittende bestuur vastgesteld.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, overlijden, royement, onder curatelestelling en ontslag door de rechtbank van het betreffende bestuurslid, alsmede door de beëindiging van de vereffening van de stichting na ontbinding. Royement van een bestuurslid kan slechts geschieden krachtens een gemotiveerd besluit van het bestuur, genomen in een vergadering met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, evenwel niet dan nadat het te royeren bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in die vergadering te verantwoorden en te verdedigen.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 5.
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris tezamen, dan wel bij ontstentenis door de desbetreffende plaatsvervangers.
 4. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum is gedaald blijft het bestuur niettemin bevoegd; het is echter verplicht binnen drie maanden een bestuursvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING.

Artikel 6.

 1. De voorzitter schrijft de vergaderingen van het bestuur tijdig uit, onder toezending van een agenda. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris worden de notulen opgemaakt welke vaststelling in de volgende vergadering van het bestuur behoeven.
 2. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in funktie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in funktie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan kan -minimaal acht en maximaal dertig dagen daarna - een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden beslist over dezelfde onderwerpen/personen waarover beslist had moeten worden in die eerste vergadering. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, volmacht.
  Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken de stemmen in die vergadering weer over hetzelfde voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.
 8. Heeft bij een eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de personen, die het hoogst aantal stemmen op zich hebben verenigd, respectievelijk tussen de persoon, die het hoogst aantal stemmen op zich heeft verenigd en hem of hen die het daaropvolgende aantal stemmen op zich heeft of hebben verenigd. Voor het geval dientengevolge meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist tussen welk tweetal van hen die herstemming zal plaatsvinden, respectievelijk wie met de persoon op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht in herstemming zal komen. Gekozen is hij, die bij deze herstemming de meeste stemmen op zich verenigt. Als dan de stemmen staken beslist het lot.
 9. In alle geschillen omtrent stemmingen, welke niet bij de statuten voorzien zijn, beslist de voorzitter.

GELDMIDDELEN.

Artikel 7.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
- subsidies van overheids- en particuliere instellingen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- inkomsten uit verhuur en auteursrechten;
- andere op wettige wijze verkregen baten.

BOEKJAAR, BEGROTING, REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 8.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van heden tot en met eenendertig december aanstaande. Voor het einde van een boekjaar wordt door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar opgesteld.
Uiterlijk zes maanden na afloop van een boekjaar stelt het bestuur een ontwerp-jaarverslag samen, waarin opgenomen een verslag van de werkzaamheden van de stichting, alsmede de rekening van het gevoerde financiële beheer.

ADVIESRAAD EN COMMISSIES.

Artikel 9.
 1. Het bestuur zal zich laten adviseren door een adviesraad, welke zal worden samengesteld door het bestuur en waarin deskundigen op het gebied van de hedendaagse muziek zitting hebben.
 2. Het bestuur kan ter uitvoering van haar werk bijgestaan worden door één of meer commissies, welke onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen. Samenstelling, taak en werkwijze van een commissie worden in overleg met de commissie door het bestuur bij apart reglement vastgesteld.

INFORMATIE.

Artikel 10.
Het recht van informatie wordt verleend aan:
- de heer M.H.J.G. Niël, wonende Avenue André Guillaume 28, 4900 Spa (België);
- de heer A.J.M.M. Brand, wonende Breinderweg 7, 6171 TX Stein.

HUISHOUDELIJKE EN ANDERE REGLEMENTEN.

Artikel 11.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen en wijzigen; deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke strijd zijn met de wet en/of de statuten.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 12.
De statuten kunnen slechts door het bestuur worden gewijzigd in een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering, waarin ten minste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Zijn in die vergadering niet ten minste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt -minimaal acht en maximaal dertig dagen daarna -een tweede vergadering bijeen geroepen waarin, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, eveneens met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, kan worden beslist over de voorgestelde statutenwijziging.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 13.
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 14.
In alle gevallen waarin zowel de wet alsook de statuten alsook het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4., lid 1, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
 1. de comparant A als voorzitter
 2. de comparant B als vice-voorzitter.
 3. de comparant C als secretaris.
 4. de comparant D als lid van het Dagelijks Bestuur.
 5. de comparant E als bestuurslid.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Stein op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

14-6-1991