In maart 2002 besloot het bestuur de activiteiten van de Stichting Matty Niël uit te breiden naar andere componisten die op de een of andere wijze een band met Limburg hebben. Dit gebeurde nadat de stichting daarover door verschillende componisten was benaderd. Bijgaand treft u het reglement aan op basis waarvan een componist zijn oeuvre bij de het Limburgs beheersinstituut kan onderbrengen.

Reglement voor toelating tot de Stichting Matty Niël

alsmede overzicht van de dienstverlening en de financiële verdeelsleutel
 1. Een componist kan bij leven besluiten om zijn oeuvre na zijn overlijden te legateren/over te dragen aan de Stichting Matty Niël. Dit gebeurt door het vastleggen van dit voornemen in een testament en via een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Na overlijden van een componist kan diens wettige erfgenaam of diens executeur(s) testamentaire(s) eveneens een dergelijke overeenkomst met Stichting Matty Niël sluiten.

 2. In de overeenkomst wordt de hoogte opgenomen van de boete die de erfgenamen aan de Stichting verschuldigd zijn bij het niet, of niet volledig, nakomen van de afspraken.

 3. Onder 'oeuvre' wordt hier niet alleen verstaan alle composities en partituren in welke vorm dan ook (op papier, geluidsdragers, computerbestanden enzovoort), maar ook documenten als brieven, geschriften, concert programma's, kritieken, alle mogelijke andere publicaties en opnamen die handelen over de componist en/of diens werk.

 4. 'Componist' is eenieder die originele muziek heeft geschreven en als zodanig bekend staat. In dit geval wordt bij voorkeur bedoeld iemand die een deel van zijn muziek wonend en werkend in Limburg heeft gecomponeerd. De Stichting matigt zich geen oordeel aan over de kwaliteit van het werk. Het bestuur neemt wel een besluit of een legaat binnen het reglement past.

 5. De erfgenaam draagt het materiaal met inventarisatie aan de Stichting Matty Niël over. ... Dit volgens de letter van de Nederlandse Auteurswet. ... De Stichting beschikt daarmee over de auteursrechten.

 6. Van haar kant zal de Stichting het beheer voeren hetgeen begint met het deponeren van alle relevante stukken bij het Stadsarchief te Maastricht. Conform een door betrokken erflater - liefst de componist zelf - gewenste en verstrekte inventarisatie zullen de stukken daar worden geordend en worden beheerd volgens alle voor dit archief geldende voorschriften. Belanghebbenden kunnen kopieën van de documenten voor zover mogelijk ter inzage krijgen. Hieraan zijn voor derden geen kosten verbonden. Kennisneming van originelen is altijd gebonden aan toestemming van het bestuur van de Stichting Matty Niël.

 7. Naast het primaire doel het beschermen van cultuurerfgoed tegen teloorgang, is de Stichting gehouden zich in te spannen het oeuvre van een componist te propageren via studie, publicatie, vermenigvuldiging, opname en uitvoering ervan.

 8. De revenuen die voortvloeien uit de opvoering van werken van een componist, worden gereserveerd voor het onder de aandacht van de samenleving brengen van zijn oeuvre. Dit eventueel na wat anderen, zoals tekstdichters, toekomt en na aftrek van 10% voor de Stichting Matty Niël ter bestrijding van haar beheers- en administratiekosten. Dit geldt, voor zover nodig, ook voor subsidies en sponsorgelden die door derden worden verstrekt voor een specifieke componist. De Stichting zal zich voortdurend inspannen dergelijke gelden te verkrijgen.

 9. Daar staat tegenover dat gelden uit het vermogen van de Stichting Matty Niël besteed kunnen worden ten gunste van het promoten van het werk van individuele componisten van wie de Stichting het oeuvre beheert.

 10. Zolang er van het werk van een componist weinig of geen revenuen zijn, kan het bestuur van de Stichting Matty Niël besluiten ten behoeve van het promoten van diens oeuvre gelden uit het vermogen vrij te maken, die als eerste zullen worden verrekend met de later op het conto van de betreffende componist binnenkomende revenuen.

 11. De Stichting zal via een jaarverslag publiek verantwoording afleggen over de besteding van de verworven rechten, de ondernomen promotionele activiteiten en de financiën die daarmee gepaard gaan.

 12. Waar wenselijk en mogelijk zal de Stichting Matty Niël ruimte maken voor het functioneren van een 'kring' of 'genootschap van vrienden' van een componist, die zijn werk aan de Stichting heeft nagelaten. Het gaat erom mensen, die een speciale band hebben met een specifieke componist en diens oeuvre, op vruchtbare wijze bij de promotie te betrekken. In overleg met zulk een kring of genootschap zal de Stichting het initiatief nemen tot acties op een of meerdere terreinen zoals die onder punt 6 en punt 7 zijn vermeld. Van de 'vrienden' wordt inbreng in de vorm van ideeën en inzet bij de verwezenlijking daarvan verwacht. De Stichting dient afspraken te maken met de kring of het genootschap van vrienden over de verantwoordelijkheid, de bevoegdheden, het optreden naar buiten en de controle over acties en andere handelingen.